S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

https://www.kvalitnevoliere.sk/

1. Kupujúci

2. Predávajúci

3. Objednávka

4. Dodacie lehoty

5. Cena a platobné podmienky

6. Preberanie tovaru

7. Záruka a servis

8. Ochrana osobných údajov

9. Záverečné ustanovenia

Nakupovanie tovaru v našom internetovom obchode môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

1. Kupujúci:

 

Právnické a fyzické osoby, ktoré uzatvorili s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky.

 

2. Predávajúci:

 

Siky Group s. r. o.

Suchá Hora 195

027 13 Suchá Hora

IČO: 53 511 841

DIČ: 2121392746

IČ DPH: SK2121392746

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76245/L

 

3. Objednávka:

 

1.Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.kvalitnevoliere.sk

 

2.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na ďiaľku.

 

3.Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail a druh tovaru.

 

4.Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

5.Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho, a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.Najneskôr do 24 hodín (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim prostredníctvom emailu. Vybaví objednávku, spôsob dopravy a oznámi kupujúcemu možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od toho termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

 

6.Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to najneskôr do 48 hodín od kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa vybavuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

 

4. Dodacie lehoty:

 

1.Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri vybavovaní objednávky.

 

2.Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru od 14 do 21 pracovných dní a v ojedinelých prípadoch sa môže dodanie predĺžiť max. do 28 pracovných dní.

 

5. Cena a platobné podmienky:

 

1.Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho.

 

2.Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo bankovým prevodom.

 

3.Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 

6. Preberanie tovaru:

 

1.Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 

2.Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru.Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený a zničený je kupujúci povinný ihneď kontaktovať predavajúceho.

 

3.Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny.Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

 

4.Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

 

7. Záruka a servis: 

1.Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov.Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

 

2.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo bežným opotrebovaním, nedbalosťou, nehodou alebo pokusom o opravu.

 

3.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom) oznámiť predávajúcemu, že daný tovar sa poškodil a na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup.

 

8. Ochrana osobných údajov:

 

1.V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, v objednávkovom formulári, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy (vzájomných zmluvných vzťahov).

 

2.Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

3.Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

9. Záverečné ustanovenia:

 

1.Predávajúci má právo podľa charakteru objednaného tovaru vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

2.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

3.Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

4.Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

5.Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

6.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

7.Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 28.06.2015.

NmFlNmE4OW